Bài tập vật lý nhiệt lớp 9 số 1

Tuyển tập bài giải của gia sư vật lý trả lời các câu hỏi của các em. Bài sau đây là bài tập về vật lý nhiệt nội dung chương trình lý 9..
Bài 1: Khi dẫn 250 g hơi nước t1=100 vào bình NLK bằng nhôm m=600g đựng 0.8kg nước đá đang ở t2=0. Hỏi ở trạng thái cân bằng thì trong bình có j. Nhiệt dung riêng của nước và nhôm: 4200j/kgK và 880j/kgK, nhiệt hóa hơi của nước 2,3.10^6j/kg, nhiệt nóng chảy:3,4.10^5
Giải
Nhiệt lượng hơi nước tỏa ra để ngưng tụ là:
Q1=L.m1=2,3.106.0,25=575000J
Nhiệt lượng nước tỏa ra để hạ từ 100oC xuống 0oC là:
Q2=C1.m1.(t1t2)=4200.0,25.100=105000J
Nhiệt lượng đá thu vào để nóng chảy hoàn toàn là:
Q3=”nhitnóngchy.m2=3,4.105.0,8=272000J
Nhiệt lượng cả bình thu vào để nước tăng đến 100oC là:
Q4=(C.m+C1.m2).(t2t1)=(880.0,6+4200.0,8).100=388800J
Ta có Q1+Q2>Q3+Q4 đá sẽ tan hết và hơi nước sẽ ngưng tụ hoàn toàn
Vậy khi ở trạng thái cân bằng trong bình chỉ còn lại nước

About administrator