Bài tập vật lý nhiệt 9 số 2

Bài tập vật lý nhiệt 9 số 2, gia sư vật lý trả lời những thắc mắc của các em học sinh

Bài số 2: Cho 3 quả cầu đồng chất. Quả 1 nặng m1 = 200g, quả 2 nặng m2 = 300g, quả nặng m3 = 500g tất cả quả cầu ở cùng nhiệt độ T. Thả quả 1 vào nhiệt lượng kế chứa nước ở nhiệt độ t thấy nhiệt độ của nước tăng lên 4*C .Thả tiếp quả thứ 2 vào thì nhiệt độ nước tăng 5,4*C . Hỏi nhiệt độ tăng khi thả tiếp quả cầu thứ 3 là bao nhiêu?
Bỏ qua trao đổi nhiệt với môi trường và nhiệt lượng kế.

Bài giải

Gọi nhiệt dung riêng quả cầu là c, nhiệt độ ban đầu của nước là to, nhiệt dung của nước là q.
Ptcbn:
0.2c(Tto4)=4q.0.3c(Tto4)=6q(1)
0.3c(Tto9.4)=5.4q+5.4.0.2c.(2)
0.5c(Tto9.4Δt)=Δtq+0.5cΔt.(3)
(1),(2)0.3c.5.4=0.6q5.4.0.2c0.5.5.4c=0.6q2.7c=0.6q4.5c=q
Thay vào (1): 0.3(Tto4)=27Tto4=90Tto=94
Thay vào (3): 0.5(94Δt)=4.5Δt+0.5ΔtΔt=8.55oC

About administrator