Các Đơn Vị Đo Trong Thiên Văn Học

CÁC ĐƠN VỊ ĐO TRONG THIÊN VĂN

I/ Đơn vị thiên văn:

Vật lý học nói chung hay thiên văn học nói riêng có nhiều đơn vị và quy ước cho mình. Tuy nhiên, việc sử dụng các đơn vị sao phải cho phù hợp hay nói cách khác là nó không quá nhỏ hoặc không quá lớn so với cái mà các nhà vật lý học hay một ai khác định đo. Nói chung là phải phù hợp.

Người ta thấy dặm hay ki – lô – mét là quá nhỏ để đo cách khoảng cách trong Hệ Mặt Trời, ngược lại Năm ánh sáng thì lại quá lớn. Do đó, các nhà khoa học dùng Đơn vị thiên văn để đo các khoảng cách trong Hệ Mặt Trời.

Đơn vị thiên văn viết tắt là ua (tiếng Pháp: unité astronomique) hay AU hoặc au (tiếng Anh: astronomical unit): là một đơn vị độ dài dùng trong Thiên Văn Học để đo khoảng cách trong không gian (dùng trong: Hệ Mặt Trời). Độ dài của đơn vị này là khoảng cách trung bình từ Trái Đất đến Mặt Trời, nghĩa là khoảng 150 triệu km (chính thức là 149.597.870,700 km)..

Ví dụ Những khoảng cách sau đây là khoảng cách trung bình. Khoảng cách giữa các thiên thể thay đổi vì quỹ đạo và các nhân tố của chúng.

  • Từ Trái Đất đến Mặt Trời là bằng 1.00 ± 0.02 AU
  • Từ Mặt Trăng đến Trái Đất bằng 0.0026 ± 0.0001 AU
  • Từ Sao Hoả đến Mặt Trời bằng 1.52 ± 0.14 AU

II/ Năm ánh sáng:

Năm ánh sáng viết tắt là ly (tiếng Anh: light-year) là đơn vị đo khoảng cách được dùng chủ yếu trong thiên văn học, có giá trị bằng quãng đường mà ánh sáng vượt qua được trong chân không sau thời gian một năm Julius.

Năm Julius là đơn vị đo thời gian được định nghĩa chính xác bằng 365,25 ngày hay 31.557.600 giây.

 Vận tốc ánh sáng trong chân không có giá trị khoảng 299 792 458 m/s

III/ Parsec:

Parsec (viết tắt pc) là đơn vị dài dùng trong thiên văn học, là thị sai của một giây cung.

Thị sai trong thiên văn học là góc giữa hai hướng đi qua hai vị trí khác nhau đến thiên thể được quan sát. Khoảng cách của các vật thể trong vũ trụ và cả trên bề mặt Trái Đất được tính toán bằng cách xác định thị sai, vì thế thị sai trong thiên văn học thường được hiểu là khoảng cách.

prasec

Định nghĩa đơn vị parsec. Theo ảnh, nếu gọi khoảng cách giữa thiên thể quan sát cách Mặt Trời là a = 1pc, khoảng cách giữa Mặt Trời và Trái Đất là b = 1 AU, theo định nghĩa thì góc đỉnh là 1″, vậy trong tam giác vuông Mặt Trời – Trái Đất – thiên thể:

prasec-1

IV/ Các Đơn Vị Khác:

Ngoài các đơn vị trên, người ta thường dùng Yôtamét hay Pêtamét trong thiên văn học.

Trong đó: Một yôtamét (viết tắt là Ym) là một đơn vị đo khoảng cách bằng 1024 mét.

Một pêtamét (viết tắt là Pm) là một khoảng cách bằng 1015 mét.

V/ Chuyển Đổi Giữa Các Đơn Vị:

  • 1 năm ánh sáng ≈ 9,46 pêtamét
  • 1 parsec ≈ 3,26 năm ánh sáng
  • 1 năm ánh sáng ≈ 63 241 đơn vị thiên văn
  • 1 Ym = 105 700 000 năm ánh sáng = 32 408 000 parsec
  • 1 Pm = 6685 AU
  • 1 năm ánh sáng = 9.46 Pm
  • 1 parsec = 30.86 Pm

Nguồn: Wikipedia

About administrator