Các hạt sơ cấp

Các hạt sơ cấp là các hạt vi mô có kích thước cỡ hạt nhân trở xuống và khi khảo sát quá trình biến đổi của chúng, ta tạm thời không xét đến cấu tạo bên trong của chúng.

gia sư vật lý

Tạo ra các hạt sơ cấp mới: Để tạo ra các hạt sơ cấp mới, người ta làm tăng vận tốc của một số hạt bằng cách dùng máy gia tốc và cho chúng bắn vào các hạt khác.

Phân loại các hạt sơ cấp: Dựa vào khối lượng và đặc tính tương tác, người ta phân hạt sơ cấp thành các loại sau:

Phôtôn: hạt có khối lượng tĩnh bằng 0.

Leptôn (Các hạt nhẹ): có khối lượng từ 0 đến 200me: nơtrinô, electron, pôzitron, mêzôn;

Hađrôn: gồm hai loại mêzơn và barion.

Mêzôn: có khối lượng trêm 200me nhưng nhỏ hơn khối lượng nuclôn gồm hai nhóm mêzơn pi (pi0, pi-, pi+) và mêzơn K (K0, K+)

Barion: các hạt có khối lượng bằng hoặc lớn hơn nuclôn gồm hai nhóm: nuclôn p, n và hipêrôn (^0, Σ0, Σ+, Σ-: khối lượng lớn hơn khối lượng nuclôn) và phản hạt của chúng.

Tính chất của các hạt sơ cấp:

Một số ít các hạt sơ cấp là bền, còn một số hạt là không bền: chúng tự phân hủy và biến thành hạt sơ cấp khác.

Mỗi hạt sơ cấp đều có một lượng phản hạt tương ứng. Phản hạt của một hạt sơ cấp có cùng khối lượng nhưng điện tích trái dấu và cùng giá trị tuyệt đối. Trường hợp hạt sơ cấp không mang điện thì phản hạt của nó có các mômen từ cùng độ lớn nhưng ngược hướng.

Tương tác của các hạt sơ cấp:

Các hạt sơ cấp biến đổi và tương tác với nhau. Có bốn loại tương tác cơ bản: tương tác điện từ, tương tác mạnh (tương tác giữa các hađrôn), tương tác yếu (tương tác giữa các leptôn), tương tác hấp dẫn (tương tác giữa các hạt có khối lượng khác 0)

About administrator