Trắc nghiệm lý thuyết Hiện tượng quang điện ngoài, thuyết lượng tử ánh sáng

Tuyển tập các bài trắc nghiệm cơ bản về Hiện tượng quang điện ngoài, thuyết lượng tử ánh sáng được các gia sư vật lý trong qua trình ôn tập đã tổng hợp và đúc rút.

6.1. Chọn câu Đúng. Nếu chiếu một chùm tia hồng ngoại vào tấm kẽm tích điện âm, thì:

 1. tấm kẽm mất dần điện tích dương. B. Tấm kẽm mất dần điện tích âm.
 2. Tấm kẽm trở nên trung hoà về điện. D. điện tích âm của tấm kẽm không đổi.

6.2. Chọn câu trả lời Đúng. Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là:

 1. bước sóng của ánh sáng kích thích chiếu vào kim loại.
 2. Công thoát của các êléctron ở bề mặt kim loại đó.
 3. Bước sóng giới hạn của ánh sáng kích thích để gây ra hiện tượng quang điện kim loại đó.
 4. hiệu điện thế hãm.

6.3. Để gây được hiệu ứng quang điện, bức xạ dọi vào kim loại được thoả mãn điều kiện nào sau đây?

 1. Tần số lớn hơn giới hạn quang điện.
 2. Tần số nhỏ hơn giới hạn quang điện.
 3. Bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện.
 4. Bước sóng lớn hơn giới hạn quang điện.

6.4. Chọn phát biểu Đúng. Với một bức xạ có bước sóng thích hợp thì cường độ dòng quang điện bão hoà:

 1. Triệt tiêu, khi cường độ chùm sáng kích thích nhỏ hơn một giá trị giới hạn.
 2. tỉ lệ với bình phương cường độ chùm sáng.
 3. tỉ lệ với căn bậc hai của cường độ chùm sáng.
 4. tỉ lệ với cường độ chùm sáng.

6.5. Điều nào dưới đây sai, khi nói về những kết quả rút ra từ thí nghiệm với tế bào quang điện?

 1. A) Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của tế bào quang điện luôn có giá trị âm khi dòng quang điện triệt tiêu.
 2. B) Dòng quang điện vẫn còn tồn tại ngay cả khi hiệu điện thế giữa anốt và catôt của tế bào quang điện bằng không.
 3. C) Cường độ dòng quang điện bão hoà không phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích.
 4. D) Giá trị của hiệu điện thế hãm phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích.

6.6. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang điện?

 1. A) Là hiện tượng hiện tượng êlectron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào nó.
 2. B) Là hiện tượng hiện tượng êlectron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi tấm kim loại bị nung nóng.
 3. C) Là hiện tượng hiện tượng êlectron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại bị nhiễm điện do tiếp xúc với một vật nhiễm điện khác.
 4. D) Là hiện tượng hiện tượng êlectron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại do bất kỳ nguyên nhân nào khác.

6.7. Phát biểu mào sau đây là sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng?

 1. A) Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục mà thành từng phần riêng biệt, đứt quãng.
 2. B) Chùm sáng là dòng hạt, mỗi hạt là một phôtôn.
 3. C) Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng.
 4. D) Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử ánh sáng không bị thay đổi, không phụ thuộc khoảng cách tới nguồn sáng.

6.8. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về động năng ban đầu cực đại của các êlectron quang điện.

 1. A) Động năng ban đầu cực đại của các êlectron quang điện không phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích.
 2. B) Động năng ban đầu cực đại của các êlectron quang điện phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích.
 3. C) Động năng ban đầu cực đại của các êlectron quang điện không phụ thuộc vào bản chất của kim loại làm catôt.
 4. D) Động năng ban đầu cực đại của các êlectron quang điện phụ thuộc vào bản chất của kim loại làm catôt.

6.9. Phát biểu nào sau đây là đúng?

 1. Hiện tượng quang điện là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi kim loại khi chiếu vào kim loại ánh sáng thích hợp.
 2. Hiện tượng quang điện là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi kim loại khi nó bị nung nóng.
 3. Hiện tượng quang điện là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi kim loại khi đặt tấm kim loại vào trong một điện trường mạnh.
 4. Hiện tượng quang điện là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi kim loại khi nhúng tấm kim loại vào trong một dung dịch.

6.10. Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35μm. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng

A. 0,1 mm; B. 0,2 mm; C. 0,3 mm;                   D. 0,4 mm

6.11. Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là

 1. Bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.
 2. Bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.
 3. Công nhỏ nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó.
 4. Công lớn nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó.

6.12. Dòng quang điện đạt đến giá trị bão hòa khi

 1. Tất cả các electron bật ra từ catôt khi catôt được chiếu sáng đều đi về được anôt.
 2. Tất cả các electron bật ra từ catôt khi catôt được chiếu sáng đều quay trở về được catôt.
 3. Có sự cân bằng giữa số electron bật ra từ catôt và số electron bị hút quay trở lại catôt.
 4. Số electron đi về được catôt không đổi theo thời gian.

6.13. Dòng quang điện tồn tại trong tế bào quang điện khi

 1. Chiếu vào catôt của tế bào quang điện một chùm bức xạ có cường độ lớn và hiệu điện thế giữa anôt và catôt của Tế bào quang điện là UAK > 0.
 2. Chiếu vào catốt của tế bào quang điện một chùm bức xạ có bước sóng dài.
 3. Chiếu vào catôt của tế bào quang điện một chùm bức xạ có bước sóng ngắn thích hợp.
 4. Chiếu vào catôt của tế bào quang điện một chùm bức xạ có bước sóng ngắn thích hợp và hiệu điện thế giữa anôt và catôt của Tế bào quang điện là UAK phải lớn hơn hiệu điện thế hãm Uh

6.14. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

 1. Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện phụ thuộc vào bản chất của kim loại.
 2. Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện phụ thuộc bước sóng của chùm ánh sáng kích thích.
 3. Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện phụ thuộc tần số của chùm ánh sáng kích thích.
 4. Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện phụ thuộc cường độ của chùm ánh sáng kích thích.

6.15. Phát biểu nào sau đây là đúng?

 1. Hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi giới hạn quang điện λ0 của kim loại làm catôt nhỏ hơn bước sóng λ của ánh sáng kích thích.
 2. Với ánh sáng kích thích có bước sóng λ ≥ λ0 thì cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ thuận với cường độ chùm ánh sáng kích thích.
 3. Hiệu điện thế hãm phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích và bản chất của kim loại dùng làm catôt.
 4. Hiệu điện thế hãm phụ thuộc vào cường độ của chùm ánh sáng kích thích.

6.16. Chiếu lần lượt hai chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 và λvào catôt của một tế bào quang điện thu được hai đường đặc trưng V – A như hình vẽ . Kết luận nào sau đây là đúng?

hinh-1

 1. Bước sóng của chùm bức xạ 2 lớn hơn bước sóng của chùm bức xạ 1
 2. Tần số của chùm bức xạ 1 lớn hơn tần số của chùm bức xạ 2
 3. Cường độ của chùm sáng 1 lớn hơn cường độ của chùm sáng 2
 4. Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catôt đối với chùm bức xạ 1 lớn hơn đối với chùm bức xạ 2

6.17. Chọn câu đúng: Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ vào catôt của tế bào quang điện có bước sóng giới hạn λ0. Đường đặc trưng V – A của tế bào quang điện như hình vẽ thì:

hinh-2

 1. A. λ > λ0
 2. B. λ ≥ λ0s
 3. C. λ < λ0;
 4. D. λ = λ0

6.18. Chọn câu đúng:

 1. A. Khi tăng cường độ của chùm ánh sáng kích thích lên hai lần thì cường độ dòng quang điện tăng lên hai lần.
 2. B. Khi tăng bước sóng của chùm ánh sáng kích thích lên hai lần thì cường độ dòng quang điện tăng lên hai lần.
 3. C. Khi giảm bước sóng của chùm ánh sáng kích thích xuống hai lần thì cường độ dòng quang điện tăng lên hai lần.
 4. D. Khi ánh sáng kích thích gây ra được hiện tượng quang điện. Nếu giảm bước sóng của chùm bức xạ thì động năng ban đầu cực đại của electron quang điện tăng lên.

6.19. Chọn câu đúng

 1. A. Hiệu điện thế hãm là hiệu điện thế âm cần đặt giữa catôt và anôt của tế bào quang điện để triệt tiêu dòng quang điện.
 2. B. Hiệu điện thế hãm là hiệu điện thế âm cần đặt giữa catôt và anôt của tế bào quang điện để vừa đủ triệt tiêu dòng quang điện.
 3. C. Hiệu điện thế hãm là hiệu điện thế dương cần đặt giữa catôt và anôt của tế bào quang điện để triệt tiêu dòng quang điện.
 4. D. Hiệu điện thế hãm là hiệu điện thế dương cần đặt giữa catôt và anôt của tế bào quang điện để vừa đủ triệt tiêu dòng quang điện.

6.20 Phát biểu nào sau đây là không đúng?

 1. Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện không phụ thuộc vào cường độ của chùm ánh sáng kích thích.
 2. Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện phụ thuộc vào bản chất kim loại dùng làm catôt.
 3. Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện không phụ thuộc vào bước sóng của chùm ánh sáng kích thích.
 4. Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện phụ thuộc vào bước sóng của chùm ánh sáng kích thích.

 Đáp Án:

6.1. ChọnD.                       6.2. Chọn C.           6.3. Chọn  C.                6.4. Chọn  D.

6.5. Chọn  C.                     6.6. Chọn  A.          6.7. Chọn  C.                6.8 Chọn C.

6.9 Chọn A.                      6.10 Chọn D.          6.11 Chọn A.                 6.12 Chọn A.

6.13 Chọn D.                   6.14 Chọn D.           6.15 Chọn C.                6.16 Chọn C.

6.17 Chọn D.                   6.18 Chọn D.           6.19 Chọn B.

About administrator